gvnutkualtieylul
-SAĞLIK BİLGİLERİ-

»
  » Te?his ve tedavi
»
  » Sa?l?k Kontrolleri
»
» ENFEKS?YON HASTALIKLARI
  » GR?P
» HAM?LEL?K
  » KORDON KANI BANKACILI?I
» KALP HASTALIKLARI
  » Kolesterol ve Sa?l?m?z
» KANSER
  » GENEL B?LG?LER
  » PROSTAT KANSER?
» ROMAT?ZMAL HASTALIKLAR
  » Eklem Romatizmas?
 » HABERLER  
     

  
 
1987 y?l? öncesine kadar kan kolesterol düzeyi yüksek olan hastalar?n yapabilece?i ?eyler çok s?n?rl? idi. Beslenme ve ya?ama biçimindeki de?i?iklikler, kan kolesterol seviyesini bir miktar dü?ürmeye yard?m etse de, koroner kalp hastal???na yakalanarak genç ya?ta hayat?n? kaybetme riski ta??yan, kan kolesterol seviyesi ileri derecede yüksek hastalar?n büyük ço?unlu?unda arzu edilen yarar? yeterince sa?layam?yordu. Bu hastalar?n kan kolesterol seviyesini dü?ürmek amac?yla kullanabilecekleri az say?daki ilaç, gerek etkinli?inin yeterli olmamas? ve gerekse yan etkilerinin fazlal??? nedeniyle bu hastalar?n derdine derman olam?yordu.

?lk kez 1987 y?l?nda yayg?n olarak kullan?lmaya ba?lanan “statin” grubu ilaçlar, o güne kadar hiçbir ilac?n sa?layamad??? etkinlikle kan kolesterol düzeyini dü?ürme olana?? sa?lad?. Kolesterol yüksekli?i nedeniyle ileri derecede koroner kalp hastal??? riski ta??yan milyonlarca insan, bu ilaçlar sayesinde bu hastal?ktan korunma imkan? buldu.

Kesin konu?mak için vakit henüz erken olsa da statin grubu ilaçlar?n milyonlarca insan? etkileyen multiple skleroz ve Alzheimer gibi merkezi sinir sistemi hastal?klar?n?n tedavisine yard?mc? olabilece?ini gösteren umut verici ara?t?rma sonuçlar? yay?nlan?yor. Yine bu ilaçlar?n kemik erimesine kar?? koruyucu etkiye sahip oldu?unu, romatizmal hastal?klar ve tip 1 diabet gibi ba????kl?k sisteminin ki?inin kendi dokular?n? yabanc? gibi görüp tahrip edici reaksiyon vermesi sonucunda ortaya ç?kan baz? hastal?k süreçlerini bask?lay?c? bir etkiye sahip oldu?unu gösteren ara?t?rma sonuçlar? var.

Devamı »   

 
     

  
 
Laboratuvar?m?z hormonlar, tümör belirleyicileri, vitaminler ve ilaçlar ba?ta olmak üzere immunoassay tekni?i ile çal???lan test parametreleri için laboratuvarlar?n analiz kalitesini de?erlendiren dünyaca ünlü
BIO-RAD EQAS IMMUNOASSAY-MONTHLY uluslararas? kalite kontrol program?nda 333 merkez aras?nda birinci oldu.

Devamı »   

 
     

  
 
BU RAKAMLARA D?KKAT!

Daha sa?l?kl? ve daha uzun ya?amak isteyen herkesin kan ya?lar?, kan bas?nc? (tansiyon), açl?k kan ?ekeri ve vücut kitle indeksi de?erlerini bilmesi ve dikkatle izlemesi gerekir. Yaln?zca bu konularla ilgili hassasiyetin artmas? bile, sa?l?kl? bir toplum olma hedefine yakla?mam?za çok büyük katk?da bulunacak ve toplumumuzda ortalama insan ömrünün belirgin derecede artmas?n? sa?layabilecektir.

Devamı »   

 
-DUYURULAR-

GVNTIP 2006 y?l? boyunca kat?ld??? CAP-SURVEYS Kalite Kontrol Programlar?nda %100 oran?nda ba?ar?l? oldu.

GVNTIP DÜNYA B?R?NC?S? OLDU
GVNTIP LABORATUVARLAR GRUBU, Hormonlar, tümör belirleyicileri, vitaminler ve ilaçlar ba?ta olmak üzere immunoassay tekni?i ile çal???lan test parametreleri için laboratuvarlar?n analiz kalitelerini de?erlendiren dünyaca ünlü BIO-RAD EQAS uluslararas? kalite kontrol program?nda 333 merkez aras?nda B?R?NC? oldu.
 

Desing by Sanalnet